Jaarrapportages

Het Platform is een geregistreerde stichting en een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), ofwel een officieel goed doel. Wij vinden het belangrijk dat wij transparant zijn over onze plannen en waar ontvangen gelden aan besteed worden. Deze informatie kunt u teruglezen in onze werkplannen en jaarverslagen, waarin onze doelstelling, het actuele beleidsplan alsmede de ondernomen activiteiten zijn opgenomen. Tevens vindt u in de jaarrapportage de balans en staat van baten en lasten met toelichting.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) is 8200.68.755

Jaarrapportage 2021
Jaarrapportage 2020
Jaarrapportage 2019
Jaarrapportage 2018
Jaarrapportage 2017
Jaarrapportage 2016
Jaarrapportage 2015
Jaarrapportage 2014
Jaarrapportage 2013