Eigen bijdrage Wmo en Wlz

Ontvangt u – of degene aan wie u mantelzorg verleent – zorg, ondersteuning of een tegemoetkoming in het kader van de Wmo of de Wlz? Dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag int deze bijdragen.

Hoogte van uw eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage wordt onder andere gebaseerd op uw zorggebruik, leeftijd, huishouden en inkomen. Heeft u vermogen in box 3, dan telt dit vermogen ook (deels) mee bij de vaststelling van uw eigen bijdrage. Daarbij gaat het CAK uit van de ‘grondslag sparen en beleggen’. Dit is de waarde van uw vermogen min het heffingvrije vermogen. Een percentage van deze grondslag telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage.
Lees hier meer over welk inkomen en vermogen meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage.
Sinds 2020 betaalt u bij hulp via WMO een maximale eigen bijdrage  van € 19,– per maand. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Beschikking en factuur
In maart van elk jaar ontvangt u van het CAK een brief met de vaststelling van uw eigen bijdrage voor dit jaar. In deze brief – de beschikking – staat de maximale bijdrage die u per vier weken moet betalen. Het bedrag dat u daadwerkelijk moet betalen staat op uw factuur. Dit bedrag kan lager uitvallen dan de beschikking als de kosten van de zorg die u heeft ontvangen lager zijn dan uw maximale bijdrage.

Facturen controleren
Controleer altijd goed de factuur van het CAK. Let vooral op als u voor meerdere voorzieningen eigen bijdragen betaalt. Twijfelt u over de juistheid van facturen of wilt u meer gespecificeerde informatie, neem dan contact op met het CAK.

Zelf uw eigen bijdrage berekenen
Heeft u nog geen vaststelling van uw eigen bijdrage ontvangen, dan kunt u deze zelf berekenen op de website van het CAK.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze penningmeester Dick van Heun.  (023-5261217 of dvanheun@online.nl)