Contactbijeenkomst 11 september 2019

contactbijeenkomst 11 september 2019

Op woensdag 11 september 2019 heeft Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland, deze keer in samenwerking met Tandem, mr. Andrea de Roos uitgenodigd een presentatie te geven over het Het Levenstestament.

Een testament, op te maken bij de notaris, om te bepalen hoe bij leven bepaalde zaken geregeld moeten worden, als iemand op een bepaald moment daartoe zelf niet meer in staat is. Groot voordeel is dat iemand de eigen regie kan houden. Men moet wel “Gezond van Geest” zijn (compos mentis),  om een levenstestament op te kunnen maken bij de notaris.

Wat kan in een Levenstestament worden opgenomen?

  • Algehele volmacht ( m.b.t. verrichten van financiële- en overige handelingen) aan iemand (een naaste of familielid of zakelijke relatie)
  • Beperkte volmacht ( m.b.t. het doen van bepaalde handelingen) aan iemand (een naaste of familielid of zakelijke relatie)
  • Medische verklaring
  • De aanvangsdatum van een volmacht: direct of na artsenverklaring.

Er worden geen voorwaarden/criteria gesteld aan wie de volmacht krijgt; het aanstellen van een toezichthouder, naast een gevolmachtigde, is een goede mogelijkheid om moeilijkheden/onenigheid te voorkomen. De toezichthouder kan ten alle tijden de volmacht intrekken; dit moet wel via de notaris gaan.

Van groot belang bij een Levenstestament is het actueel houden van de medische verklaringen  ( b.v. 1 x per jaar bespreken met de huisarts; deze heeft ook een exemplaar ontvangen of stelt deze juist zelf op).

Een Codicil (handgeschreven!!) bijvoegen bij Levenstestament is aan te bevelen; hierin kan men b.v. beschrijven of er wel of niet een afscheidsdienst gehouden moet worden en zo ja, op welke wijze. Ook de verdeling van goederen kan hierin beschreven worden.

Wilt u meer weten over Het Levenstestament? Kijk op www.notaris.nl een website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Het was een druk bezochte middag met ongeveer 70 mensen in de zaal. De presentatie was interactief en tussendoor konden vragen worden gesteld; hiervan werd veelvuldig gebruikt gemaakt. Een serieus onderwerp en zeer gewaardeerd door de aanwezigen zoals uit de reacties bleek na afloop bij de gebruikelijke heerlijke kop soep en het broodje kroket.